Nasze kompetencje

Doradztwo kontraktowe

Spory mogą pojawić się nawet na najlepiej zarządzanych projektach. Pierwszą linią obrony przed sporami budowlanymi jest przede wszystkim skuteczne zapobieganie w ich powstawaniu.

Dowiedz się więcej

Doradztwo transakcyjne

W ramach doradztwa transakcyjnego mogą Państwo liczyć na przeprowadzenie przez naszych Ekspertów analizy technicznej Technical Due Diligence, jak również wyceny nieruchomości.

Dowiedz się więcej

Wiodące zagadnienia

Waloryzacja kontraktów

ZESPÓŁ CAS ma bogate doświadczenie i kompetencje w zakresie waloryzacji wynagrodzenia kontraktów poparte licznymi sukcesami potwierdzonymi przez naszych Klientów.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie roszczeniami

ZESPÓŁ CAS realizuje usługi Zarządzania Roszczeniami (Claims Managment) na wielu kontraktach budowlanych w takich sektorach jak przemysł, infrastruktura energetyczna, infrastruktura drogowa i kolejowa, budownictwo kubaturowe.

Dowiedz się więcej

Doradztwo kontraktowe

Pierwszą linią obrony przed sporami budowlanymi jest przede wszystkim skuteczne zapobieganie ich powstawaniu. Aby pomóc Państwu w uniknięciu sporu, nasi Eksperci i Specjaliści identyfikują potencjalne zagrożenia, a następnie rekomendują rozwiązania, pozwalające projektom przebiegać bez zakłóceń.

Niestety spory mogą pojawić się nawet na najlepiej zarządzanych projektach. W przypadku ich wystąpienia podejmowane przez nas konkretne działania mają na celu naprowadzenie projektu na właściwy tor realizacji.

Świadcząc nasze usługi dążymy do zmniejszenia negatywnego skutku oddziaływania sporu na projekt. Nasza szybka reakcja może złagodzić skutki powstałego sporu.

ZAPOBIEGAJ

Pierwszą linią obrony przed sporami budowlanymi jest przede wszystkim skuteczne zapobieganie w ich powstawaniu. Aby pomóc Państwu uniknąć sporu, nasi Eksperci i Specjaliści identyfikują potencjalne zagrożenia, a następnie rekomendują rozwiązania, pozwalające projektom przebiegać bez zakłóceń.

Każdy z naszych Ekspertów i Specjalistów posiada odpowiednie uprawnienia, charakteryzuje się wysokim poziomem wiedzy technicznej oraz adekwatnym doświadczeniem, co pozwala świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze na każdym etapie realizacji projektu. Każdy z nich posiada zdolność wychwycenia złożonych problemów i przedstawienia możliwości ich rozwiązania.

Mając na uwadze cele Klienta opracowujemy strategie i procedury, które identyfikują ryzyka kontraktowe oraz budują mechanizmy pozwalające na uniknięcie sporów. Dostarczamy dane i dokumenty pozwalające na trafne oraz świadome podejmowanie decyzji.

Zapobieganie powstawaniu sporów

Wybierz usługę, aby poznać szczegóły:

 • Planowanie kosztów i wykonywanie budżetów projektów;
 • Ocena ryzyk kosztowych;
 • Value engineering;
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej;
 • Organizacja i prowadzenie procesu przetargowego;
 • Udział w negocjacjach w fazie przetargu i doradztwo w zakresie zawieranej umowy;
 • Przygotowanie harmonogramów finansowych;
 • Kontrola i monitorowanie kosztów;
 • Wykonywanie raportów finansowych;
 • Weryfikacja zaawansowania robót, okresowych rozliczeń i przygotowywanie świadectw płatności;
 • Weryfikacja wprowadzanych zmian i ich kosztów;
 • Przygotowywanie i negocjacje końcowego rozliczenia projektów;
 • Weryfikacja rozliczeń z podwykonawcami;
 • Doradztwo w zakresie kosztów projektów.
 • Planowanie i przygotowanie harmonogramu na wszystkich etapach projektów (harmonogramy ogólne i szczegółowe);
 • Raportowanie o postępie robót na wszystkich etapach projektów;
 • Analiza planów i harmonogramów;
 • Ocena ryzyk terminowych;
 • Analiza ścieżki krytycznej projektów;
 • Udział w negocjacjach w fazie przetargu i doradztwo w zakresie zawieranej umowy;
 • Weryfikacja wprowadzanych zmian i ich wpływu na termin realizacji projektów;
 • Doradztwo w zakresie terminów projektów.
 • Przygotowanie i nadzór nad realizacją procedur kontraktowych;
 • Zarządzenie przepływem informacji;
 • Wprowadzenie zmian i wydawanie instrukcji kontraktowych;
 • Okresowy monitoring prowadzonego projektu;
 • Występowanie jako reprezentant Klienta.
 • Szkolenia dotyczące procesu realizacji projektów budowlanych dla Kancelarii Prawnych;
 • Szkolenia dotyczące prawidłowego administrowania kontraktem dla Zamawiających i Wykonawców.

ROZWIĄZUJ

Niestety spory mogą pojawić się nawet na najlepiej zarządzanych projektach. W przypadku ich wystąpienia podejmowane przez nas konkretne działania mają na celu naprowadzenie projektu na właściwy „tor” realizacji.

Świadcząc nasze usługi dążymy do zmniejszenia negatywnego skutku oddziaływania sporu na projekt. Nasza szybka reakcja może złagodzić skutki powstałego sporu.

Jeśli, mimo najlepszych intencji stron, spór ulegnie eskalacji będziecie Państwo mogli skorzystać z pomocy Eksperta, Specjalisty, który przygotuje niezależną opinię dla trwającego sporu. W tym przypadku, nasi Eksperci i Specjaliści wykorzystają swoje doświadczenie, profesjonalną wiedzę oraz rzetelność, łącząc te elementy z indywidualnym podejściem do każdej sprawy.

Oferujemy aktywne wsparcie w kwestiach technicznych dla Klientów (Zamawiających, Wykonawców, Podwykonawców) oraz wiodących Kancelarii Prawnych. Nasi Eksperci i Specjaliści w profesjonalny sposób przedstawiają swoje opinie podmiotom orzekającym w postępowaniach przed Sądami powszechnymi i Arbitrażowymi.

Posiadają umiejętność przejrzystego konstruowania opinii, zdobytą podczas międzynarodowej praktyki. Nasi Eksperci i Specjaliści mają na względzie także aspekt czasu. Terminowe dostarczanie opinii, przygotowanej na podstawie odpowiednio wyselekcjonowanych danych pozwala na wczesne wyprowadzenie prawidłowych wniosków oraz brak opóźnień dla toczących się postępowań.

Rozwiązywanie sporów

Wybierz usługę, aby poznać szczegóły:

 • Przygotowywanie roszczeń i obrona przed roszczeniami (dot.: wydłużenie czasu realizacji projektów, wzrost kosztów związanych z wydłużeniem czasu, dodatkowe koszty przyśpieszenia realizacji projektów, zasadność i kalkulacja kosztów realizacji robót dodatkowych, koszty zakłócenia realizacji projektów);
 • Przygotowywanie strategii negocjacji roszczeń;
 • Wykonanie analizy ścieżki krytycznej projektów;
 • Wykonanie analizy opóźnień technikami: prospektywna (patrzę w przód) i/lub retrospektywna (patrzę w wstecz);
 • Wykonanie analizy wartości wypracowanej (Earned Value Method – EVM).
 • Występowanie jako biegły (analizy kosztowe, analizy terminowe, analizy jakości robót i aspektów technicznych) w postępowaniach przed Sądami powszechnymi i Arbitrażowymi;
 • Prowadzenie mediacji oraz udział jako reprezentant lub doradca Klienta w procedurze mediacji;
 • Rozjemstwo;
 • Doradztwo w procesie rozwiązywania sporu.

Doradztwo transakcyjne

W ramach doradztwa transakcyjnego mogą Państwo liczyć na przeprowadzenie przez naszych Ekspertów analizy technicznej Technical Due Diligence, jak również wyceny nieruchomości.

Techical Due Diligence jest to wielobranżowy przegląd i audyt obiektów przeprowadzony przy udziale profesjonalnych inżynierów z branży budowlanej, architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej, a jeśli zachodzi potrzeba – środowiskowej i drogowej.

Wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego jest często wstępem dla dalszych postępowań, które zmierzają do ustalenia wysokości odszkodowania np. w przypadku, gdy doszło do spadku wartości nieruchomości.

Zakres analizy transakcyjnej:

 • inspekcja nieruchomości przez zespół uprawnionych inżynierów;
 • inspekcja działek wraz z przeglądem dokumentacji obiektów, które znajdują się na działkach;
 • opis techniczny nieruchomości oraz terenów przyległych;
 • ocena stanu technicznego i funkcji wszystkich obiektów istniejących pod kątem rozbiórki i wynikających z tego tytułu kosztów;
 • ocena stanu technicznego nieruchomości na podstawie oceny wizualnej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, instalacji ochrony pożarowej;
 • przegląd dokumentacji formalnej nieruchomości (książka obiektu, pozwolenie na użytkowanie, obowiązkowe przeglądy);
 • zalecenia oraz szacowana wycena kosztów remontów oraz prac modernizacyjnych;
 • analiza stanu  faktycznego  obiektu  oraz  archiwalnej  dokumentacji  technicznej w  odniesieniu  do  planowanych  przez Inwestora adaptacji;
 • wskazanie zagrożeń oraz zakresów prac wynikających z konieczności dostosowania obiektu do obecnie obowiązujących przepisów;
 • zbadanie istniejącego i projektowanego układu drogowego wraz z możliwościami jego rozbudowy oraz z określeniem wstępnych kosztów ewentualnych zmian;
 • przedstawienie uwag  oraz  rekomendacji  dotyczących  okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na inwestycję;
 • analiza ryzyk;
 • opracowanie szczegółowego harmonogramu planowanych inwestycji na poszczególnych etapach.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Case Studies

Jesteśmy członkami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98/12,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas
Mapa Warszawy z siedzibą CAS Sp. z o.o.