Daniel Kajrukszto

Ekspert ds. kosztów

"Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy realizacji projektów krajowych oraz międzynarodowych mamy szersze spojrzenie na problemy powstające w trakcie realizowanych inwestycji."

Wykształcenie

Mgr inż. Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, Polska

Stowarzyszenia zawodowe

 • Członek Polskiej i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie
 • Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych – SKB
 • Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu kosztorysowania, organizacji i zarządzania w budownictwie

Notka biograficzna

Daniel jest Partnerem CAS. Ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu kosztami inwestycji oraz doradztwie kosztowym i kontraktowym w każdej fazie procesu inwestycyjnego, dla  inwestorów, generalnych wykonawców oraz innych stron procesu budowlanego.

Daniel  jest  członkiem  Stowarzyszenia  Kosztorysantów  Budowlanych, ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, które zdobył pracując także na projektach międzynarodowych. Daniel odpowiada za kontrolę kosztów w projekcie, kontrolę budżetu inwestycji wraz z harmonogramem, wykonywanie raportów oraz planów kosztowych i kosztorysów. Do jego obowiązków należy również organizowanie  przetargów  od  strony  kosztowej.

Daniel  potrafi  trafnie  ocenić  ryzyka  związane  z  realizacją  przyjętego budżetu.  Dodatkowo  wykonuje  skomplikowane  analizy  na  potrzeby przygotowania  roszczeń  lub  obrony  przed  roszczeniami  oraz  opinii prywatnych sporządzanych na  potrzeby  postępowań  sądowych.  W  wykonywanych analizach  Daniel  ocenia  wpływ  zdarzeń  na  koszty  realizacji  projektu. Realizowane  analizy  kosztowe  to  m.in.:  koszt  realizacji  robót dodatkowych związany z wydłużeniem terminu realizacji projektu, koszty spadku produktywności, koszt wprowadzenia przyspieszenia.

Główne kompetencje

Kontrola kosztów:

 • Planowanie kosztów i wykonywanie budżetów projektów;
 • Ocena ryzyk kosztowych;
 • Value engineering;
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej;
 • Organizacja i prowadzenie procesu przetargowego;
 • Udział w negocjacjach w fazie przetargu i doradztwo w zakresie zawieranej umowy;
 • Przygotowanie harmonogramów finansowych;
 • Kontrola i monitorowanie kosztów;
 • Wykonywanie raportów finansowych;
 • Weryfikacja zaawansowania robót, okresowych rozliczeń i przygotowywanie świadectw płatności;
 • Weryfikacja wprowadzanych zmian i ich kosztów;
 • Przygotowywanie i negocjacje końcowego rozliczenia projektów;
 • Weryfikacja rozliczeń z podwykonawcami;
 • Doradztwo w zakresie kosztów projektów.

Administrowanie kontraktem:

 • Przygotowanie i nadzór nad realizacją procedur kontraktowych;
 • Zarządzenie przepływem informacji;
 • Wprowadzenie zmian i wydawanie instrukcji kontraktowych;
 • Okresowy monitoring prowadzonego projektu.

Przygotowanie i obrona przed roszczeniami:

 • Przygotowywanie roszczeń i obrona przed roszczeniami (dot.: wydłużenie czasu realizacji projektów, wzrost kosztów związanych z wydłużeniem czasu, dodatkowe koszty przyśpieszenia realizacji projektów, zasadność i kalkulacja kosztów realizacji robót dodatkowych, koszty zakłócenia realizacji projektów).

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

O Firmie

Naszym celem jest zapobieganie powstawaniu sporów na różnych etapach realizacji projektu oraz rozwiązywanie sporów poprzez przygotowywanie roszczeń i obronę przed roszczeniami. Wspieramy jako eksperci w trakcie negocjacji, mediacji jak i w trakcie postępowań przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, minimalizując ich negatywne skutki i dążąc do maksymalizacji zysków.

Dowiedz się więcej o firmie

Zespół ekspertów

Zespół CAS to doświadczeni Eksperci i Specjaliści współpracujący ze sobą od kilkunastu lat. Realizują z sukcesami projekty w sektorach takich jak: energetyka, budynki (obiekty kubaturowe), infrastruktura, morze (sektor morski), górnictwo, ropa i gaz ziemny, produkcja i przemysł.

Poznaj nasz zespół

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98 lok. 7,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55