Technical Due Diligence

Techical Due Diligence jest to wielobranżowy przegląd i audyt obiektów przeprowadzony przy udziale profesjonalnych inżynierów z branży budowlanej, architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej, a jeśli zachodzi potrzeba – środowiskowej i drogowej.

Ocena stanu technicznego budynku wystawiana jest na podstawie wizji lokalnej oraz analizy dostępnej dokumentacji projektowej w formie opinii.

W zależności od Państwa indywidualnych potrzeb w ofercie znajdują się:

 • ocena bieżącego stanu nieruchomości mająca na celu zapewnienie efektywnego zarządzania danym obiektem,
 • ocena stanu technicznego obiektu dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego (transakcji kupna/sprzedaży) mająca na celu dostarczenie informacji o niezbędnych remontach i pracach modernizacyjnych dla zapewnienia wymaganego poziomu jakości i kosztów danej inwestycji.

Zakres analizy transakcyjnej:

 • inspekcja nieruchomości przez zespół uprawnionych inżynierów;
 • inspekcja działek wraz z przeglądem dokumentacji obiektów, które znajdują się na działkach;
 • opis techniczny nieruchomości oraz terenów przyległych;
 • ocena stanu technicznego i funkcji wszystkich obiektów istniejących pod kątem rozbiórki i wynikających z tego tytułu kosztów;
 • ocena stanu technicznego nieruchomości na podstawie oceny wizualnej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, instalacji ochrony pożarowej;
 • przegląd dokumentacji formalnej nieruchomości (książka obiektu, pozwolenie na użytkowanie, obowiązkowe przeglądy);
 • zalecenia oraz szacowana wycena kosztów remontów oraz prac modernizacyjnych;
 • analiza stanu  faktycznego  obiektu  oraz  archiwalnej  dokumentacji  technicznej w  odniesieniu  do  planowanych  przez Inwestora adaptacji;
 • wskazanie zagrożeń oraz zakresów prac wynikających z konieczności dostosowania obiektu do obecnie obowiązujących przepisów;
 • zbadanie istniejącego i projektowanego układu drogowego wraz z możliwościami jego rozbudowy oraz z określeniem wstępnych kosztów ewentualnych zmian;
 • przedstawienie uwag  oraz  rekomendacji  dotyczących  okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na inwestycję;
 • analiza ryzyk;
 • opracowanie szczegółowego harmonogramu planowanych inwestycji na poszczególnych etapach.

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego jest często wstępem dla dalszych postępowań, które zmierzają do ustalenia wysokości odszkodowania np. w przypadku, gdy doszło do spadku wartości nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi uczestniczą również w procesie szacowania wartości wynagrodzeń z tytułu służebności przesyłu. Na potrzeby wewnętrznych rozliczeń pomiędzy stronami dokonują także oszacowywania wartości poniesionych nakładów na nieruchomości.

Określaniem wartości nieruchomości zajmują się rzeczoznawcy majątkowi wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

W naszej ofercie znajdują się:

 • nieruchomości lokalowych: mieszkalnych i użytkowych,
 • spółdzielczo-własnościowych praw do lokali,
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych,
 • części składowych nieruchomości,
 • wycena praw związanych z własnością nieruchomości.
 • transakcji kupna-sprzedaży,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • skarbowo-podatkowych
 • określenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 • określenia wysokości opłat adiacenckich i planistycznych.
 • doradztwa w zakresie rynku nieruchomości,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości,
 • skutków finansowych uchwalania bądź zmiany planów miejscowych,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami

Case Studies

Zapisz się na nasz newsletter
otrzymuj najnowsze informacje od Nas, raporty i analizy

O Firmie

Naszym celem jest zapobieganie powstawaniu sporów na różnych etapach realizacji projektu oraz rozwiązywanie sporów poprzez przygotowywanie roszczeń i obronę przed roszczeniami. Wspieramy jako eksperci w trakcie negocjacji, mediacji jak i w trakcie postępowań przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, minimalizując ich negatywne skutki i dążąc do maksymalizacji zysków.

Dowiedz się więcej o firmie

Zespół ekspertów

Zespół CAS to doświadczeni Eksperci i Specjaliści współpracujący ze sobą od kilkunastu lat. Realizują z sukcesami projekty w sektorach takich jak: energetyka, budynki (obiekty kubaturowe), infrastruktura, morze (sektor morski), górnictwo, ropa i gaz ziemny, produkcja i przemysł.

Poznaj nasz zespół

Kontakt

CAS Sp. z o.o.
ul. Pańska 98 lok. 7,
00-837 Warszawa

KRS: 0000659441
Regon: 366393384
NIP: 527-279-47-55

Obserwuj nas

+48 608 470 354
cas@caservices.pl

Napisz do nas